ລາຍລະອຽດໂຄງການ

ລາຍລະອຽດໂຄງການເທີນ-ຫີນບູນພາກຂະຫຍາຍ (THXP)

1. ຂໍ້ມູນໂຄງການ

2. ບັນຫາຜົນກະທົບຕົ້ນຕໍ

3. ຂະບວນການທົບທວນບົດລາຍງານ

4. ບົດ EIA ,EMP,ສັງລວມຫຍໍ້

5. ໜ້າສະແດງຄວາມເຫັນ