ລາຍລະອຽດໂຄງການ

ນ້ຳ​ຮຸນ 1-2 ບໍ​ລິສັດ ກຸ່ມ​ພັດ​ທະ​ນາ​ດວງ​ຈະ​ເລີນ ບໍ​ລິ​ສັດ ບໍ​ລິ​ການ​ດ້ານ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ

1. ຂໍ້ມູນໂຄງການ

2.ບັນຫາຜົນກະທົບຕົ້ນຕໍ

3.ຂະບວນການທົບທວນບົດລາຍງານ

4.ບົດ EIA ,EMP,ສັງລວມຫຍໍ້

5.ໜ້າສະແດງຄວາມເຫັນ