ລາຍລະອຽດໂຄງການ

ໂຄງການກໍ່ສ້າງໂຮງງານຜະລິດເຫຍື່ອເຈ້ຍ ຢູ່ເມືອງເຊໂປນ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ຂອງບໍລິສັດ ຊັນເປເປີ ສະຫວັນນະເຂດ ຈໍາກັດ

1. ຂໍ້ມູນໂຄງການ

2. ບັນຫາຜົນກະທົບຕົ້ນຕໍ

3. ຂະບວນການທົບທວນບົດລາຍງານ

4. ບົດ EIA ,EMP,ສັງລວມຫຍໍ້

5. ໜ້າສະແດງຄວາມເຫັນ