ລາຍລະອຽດໂຄງການ

ໂຄງການປູກໄມ້ກິນໝາກຢູ່ເມືອງໄຊເສດຖາ, ເມືອງພູວົງ, ເມືອງຊານໄຊ ແລະ ເມືອງສະໜາມໄຊ ແຂວງອັດຕະປືບໍລິສັດທີ່​ປຶກສາ: ບໍລິສັດ ອິນໂນກຣິນ ເອັນຈີເນຍລີ້ງຈໍາກັດ

1. ຂໍ້ມູນໂຄງການ

2. ບັນຫາຜົນກະທົບຕົ້ນຕໍ

3. ຂະບວນການທົບທວນບົດລາຍງານ

4. ບົດ EIA ,EMP,ສັງລວມຫຍໍ້

5. ໜ້າສະແດງຄວາມເຫັນ