ແຂວງຜົງສາລີ

ໂຄງການພະລັງງານໄຟຟ້າ

ໂຄງການພະລັງງານໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ
ໂຄງການພະລັງງານລົມ
ໂຄງການພະລັງງານແສງຕາເວັນ
ໂຄງການພະລັງງານຄວາມຮ້ອນຖ່ານຫີນ
ໂຄງການສາຍສົ່ງ

ໂຄງການພື້ນຖານໂຄງລ່າງ

ໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງ
ໂຄງການກໍ່ສ້າງຂົວທາງ
ໂຄງການສ້າງທາງລົດໄຟ
ໂຄງການຕຶກອາຄານ
ໂຄງການສະໜາມບິນ
ໂຄງການລໍຈີສຕິກ ແລະ ສາງສິນຄ້າ
ໂຄງການພັດທະນາເຂດອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ເຂດເສດຖະກິດ
ໂຄງການຊົນລະປະທານ, ຕະຝັ່ງເຈື່ອນ ແລະ ອ່າງເກັບນໍ້າ
ໂຄງການນໍ້າປະປາ ແລະ ລະບົບສາຍສົ່ງ

ໂຄງການອຸດສາຫະກຳ

ໂຄງການອຸດສາຫະກຳຜະລິດສະບຽງອາຫານ
ໂຄງການອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະພັນຫົວອາຫານສັດ ແລະ ປຸ໋ຍ
ໂຄງການອຸດສາຫະກຳຕ່ຳແພ, ແຜ່ນເຈ້ຍ ແລະ ຜະລິດຕະພັນໄມ້
ໂຄງການອຸດສາຫະກຳເຄມີ ແລະ ອຸປະກອນການແພດ
ໂຄງການອຸດສາຫະກຳອື່ນໆທີ່ບໍ່ແມ່ນໂລຫະ
ໂຄງການຜະລິດໂລຫະພື້ນຖານ
ໂຄງການອຸດສາຫະກຳເຄື່ອງໄຟຟ້າ
ການຄວບຄຸມ ແລະ ກຳຈັດສິ່ງເສດເຫຼືອ
ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ

ໂຄງການກະສິກຳ-ປ່າໄມ້

ໂຄງການປູກໄມ້ ແລະ ປູກພືດ
ໂຄງການລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ

ໂຄງການພັດທະນາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ