ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມຊຸກຍູ້ ດ້ານວິຊາການ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ກ່ຽວກັບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ຂຽວ ສະອາດ ງາມຕາ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ

ໃນວັນທີ 07-11 ກັນຍາ 2020 ກົມສິ່ງແວດລ້ອມ (ກສລ) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມຊຸກຍູ້ດ້ານວິຊາການ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ກ່ຽວກັບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ຂຽວ ສະອາດ ງາມຕາ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ພະແນກ ຊັບພະຍາ ກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ (ພຊສ) ແຂວງ ຊຽງຂວາງ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ສີວອນ ບຸດນະຈັນ ຫົວໜ້າພະແນກ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ. ກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກກົມສິ່ງແວດລ້ອມ, ຂະແໜງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ຂອງພະແນກຊັບພະຍາກອນ ທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ ແລະ ຫ້ອງການ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ເມືອງ 07 ເມືອງ ຄື: ເມືອງແປກ, ຄຳ, ໜອງແຮດ, ຜາໄຊ, ຄູນ, ພູກູດ ແລະ ເມືອງໝອກ ເຊິ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມທັງໝົດ 35 ຄົນ. ເພື່ອເປັນການຊຸກຍູ້ດ້ານວິຊາການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຂັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ຂຽວ ສະອາດ ງາມຕາ. ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ໄດ້ຮັງຟັງການນໍາສະ ເໜີບັນດາເອກະສານທີ່ສໍາຄັນຈາກວິຊາການກົມສິ່ງແວດລ້ອມດັ່ງນີ້:
1) ສະພາບລວມໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂຽວສະອາດງາມຕາ;
2) ບັນດາມາດຕະຖານ ແລະ ຕົວຊີ້ວັດ ຂຽວ ສະອາດ ງາມຕາ;
3) ແນວຄວາມຄິດໃນການສ້າງບ້ານຕົວແບບ, ສຳນັກງານ/ຫ້ອງການ ແລະ ໂຮງຮຽນ ຂຽວ ສະອາດ ງາມຕາ. ພ້ອມທັງ ໄດ້ສະເໜີ ວິທີການນຳໃຊ້ແບບຟອມຕ່າງໆໃນການເກັບກຳຂໍ້ມູນ, ສັງລວມ, ວິເຄາະ ແລະ ປະເມີນຜົນໄດ້ຮັບ ເຊິ່ງມີບັນດາແບບຟອມ ຄື:

  •  ແບບຟອມກັບກຳຂໍ້ມູນ ສຳລັບ ບ້ານ.
  • ແບບຟອມເກັບກຳຂໍ້ມູນ ສຳລັບ ຫ້ອງການ/ສຳນັກງານ.
  • ແບບຟອມເກັບກຳຂໍ້ມູນ ສຳລັບ ໂຮງຮຽນ.

ກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ຮັບການລາຍງານ ຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການສ້າງບ້ານດີເດັ່ນ ດ້ານຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມຂຽວ ສະອາດ ງາມຕາ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ຂອງຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນ ທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ເມືອງແປກ ເຊິ່ງໄດ້ສຳເລັດ 1 ບ້ານ ເພື່ອເປັນພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ການຫັນເປັນບ້ານ ຂຽວ ສະອາດ ງາມຕາ ໃນຕໍ່ໜ້າ. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຍັງໄດ້ແບ່ງກຸ່ມ ອອກເປັນ 03 ກຸ່ມ ເພື່ອເຮັດບົດຝຶກຫັດ ກ່ຽວກັບ ການນຳໃຊ້ແບບຟອມເກັບກຳຂໍ້ມູນຕົວຈິງ ສຳລັບ ບ້ານໃນຕົວເມືອງເທດສະບານ, ໂຮງຮຽນໃນເທດສະບານ ແລະ ຫ້ອງການສຳນັກງານ ພາກລັດ/ເອກະຊົນ ໂດຍມີການທົດສອບ ຖາມ-ຕອບຕົວຈິງ ຂອງນັກສຳມະນາກອນ ພ້ອມທັງຂຶ້້ນລາຍງານຜົນຂອງການເຮັດທົດລອງຄັ້ງນີ້.
ຫຼັງຈາກນັ້ນໄດ້ລົງປະຕິບັດຕົວຈິງຢູ່ ສະຖາບັນການເມືອງ-ການປົກຄອງ ໂດຍການຕ້ອນຮັບ ແລະ ເປັນປະທານ ຂອງ ທ່ານ ນ. ບົວສີ ນັນຖາວົງ, ກຳມະການພັກແຂວງ, ອຳນວຍການ ໂຮງຮຽນການເມືອງ-ການປົກຄອງ ແຂວງ ແລະ ບັນດາອາຈານພາຍໃນໂຮງຮຽນ ເຊິ່ງມີການນຳໃຊ້ແບບຟອມ ສຳລັບ ສຳນັກງານ/ຫ້ອງການ ໃນການເກັບກຳຂໍ້ມູນຕົວຈິງຂອງໂຮງຮຽນ ໂດຍມີການແບ່ງກຸ່ມ ອອກເປັນ 4 ກຸ່ມ ສອບຖາມຕາມມາດຕະຖານ ແລະ ຕົວຊີ້ວັດ ພ້ອມທັງໄດ້ນຳເອົາຂໍ້ມູນຈາກການລົງຕົວຈິງມາປະເມີນ ໂດຍນຳໃຊ້ສູດຄິດໄລ່ Excel ແລະ ລາຍງານຜົນການນໍາໃຊ້ແບບຟອມເກັບກຳຂໍ້ມູນຕົວຈິງ ສຳລັບ ໂຮງຮຽນການເມືອງ-ການປົກຄອງ ແຂວງ ແລະ ແຜນການຈຸດສຸມໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ຂຽວ ສະອາດ ງາມຕາ ໃນຕໍ່ໜ້າ. ໃນຕອນທ້າຍຂອງກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ ກສລ ໄດ້ປຶກສາຫາລື ຮ່ວມກັບ ພຊສ ແລະ ຫຊສ ກ່ຽວກັບ ການວາງແຜນຈຸດສຸມ ໃນຕໍ່ໜ້າ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ຂຽວ ສະອາດ ງາມຕາ ແລະ ຮັບຟັງຂໍ້ສະເໜີດັ່ງນີ້:
– ພຊສ ຈະໄດ້ສະເໜີລາຍງານການນຳແຂວງແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກຳມະການຮັບຜິດຊອບຂັ້ນແຂວງ;
– ພຊສ, ຫຊສ ເມືອງ ແປກ ສົມທົບກັບຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ສືບຕໍ່ລົງປະເມີນ ໂຮງຮຽນການເມືອງ-ການປົກຄອງ ໃຫ້ໄດ້ຕາມມາດຕະຖານ ຕົວຊີ້ວັດ ຂຽວ ສະອາດ ງາມຕາ;
– ຫຊສ ເມືອງແປກ ສືບຕໍ່ລົງປະເມີນ 21 ບ້ານ ໃຫ້ໄດ້ຕາມມາດຕະຖານ ຕົວຊີ້ວັດ ຂຽວ ສະອາດ ງາມຕາ.

 

ຕອບກັບ

ເມວຂອງທ່ານຈະບໍ່ຖືກເຜີຍແຜ່ໃຫ້ໃຜຮູ້

situs slot gacor

situs judi togel slot

situs judi online terpercaya

Situs Judi Togel Slot Online Terpercaya Indonesia

slot pulsa

situs judi slot online

togel slot casino online

istana slot online

istanaslot

Situs Judi Slot Deposit Pulsa

judi slot gacor terpercaya

istana slot

istana slot situs slot

ISTANAIMPIAN GROUP

ISTANASLOT

judi slot online gacor

slot win rate tinggi

judi slot online gacor

slot deposit pulsa

istana impian 2

istana impian

istanaimpian slot online

agen togel casino

judi live casino

agen togel casino

istana impian 4

istana impian

istana impian 3

gangster4d

uno prediksi

prediksi togel istanaimpian

slot online gacor 2023

raja situs judi slot

https://www.interactworldwide.org/

slot online gacor

slot online terbaik 2023

Daftar Slot Online Gacor 2023

Situs Judi Slot Demo Pragmatic

slot deposit dana Terbaru 2023

istanaslot

istana slot online

slot88

https://134.209.107.98:777/

https://buletin303.com/

istanaslot

slot dana

https://blog.libero.it/wp/slotdana/2023/05/19/agen-judi-slot-deposit-dana/

https://platform.blocks.ase.ro/blog/index.php?entryid=26210

https://b.hatena.ne.jp/istanaslotgacor2022/

https://b.hatena.ne.jp/istanaslotgacor2022/bookmark?page=2

https://b.hatena.ne.jp/istanaslotgacor2022/bookmark?page=3

https://b.hatena.ne.jp/istanaslotgacor2022/bookmark?page=4

https://t.me/s/togelslot88gacor

https://t.me/s/situsslot

https://telegram.me/s/situsslot

https://medium.com/@gulaiayam8899

https://medium.com/@gulaiayam8899/about

https://medium.com/@gulaiayam8899/berita-terkini-seputar-slot-gacor-dan-togel-online-69848fa6e114

https://medium.com/@gulaiayam8899/rahasia-kesuksesan-dalam-permainan-slot-9a0664549e1b

https://medium.com/@gulaiayam8899/rtp-slot-gacor-auto-sultan-7e23ec9e7afb

https://medium.com/@gulaiayam8899/misteri-slot-gacor-bb02b74acd18

angka toto

https://istana-gacor.xyz/

https://istana-gacor.com/

https://www.istanaslotgacor.xyz/

https://istanaslot.w3spaces.com/

https://slot-toto.netlify.app/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

slot pulsa

http://ukt.uhnsugriwa.ac.id/admin/slot88/

https://bma.ac.ke/wp-content/uploads/2023/

https://ishcsf.com/slot-gacor/

https://www.sos-logistica.org/wp-content/uploads/slot-demo/

http://labiela.com/cgi-bin/slot-gacor/

https://www.ideasei.com/wp-content/slot-dana/

situs togel
slot777
slot gacor
https://dilmil-padang.go.id/slot-pulsa/
https://dilmil-padang.go.id/slot-dana/
http://covid19.bulukumbakab.go.id/slot-toto/
http://covid19.bulukumbakab.go.id/slot-gacor/
http://covid19.bulukumbakab.go.id/slot88/
http://covid19.bulukumbakab.go.id/slot777/
slot777
slot gacor
http://sion.uhnsugriwa.ac.id/css/slot-gacor/