ການລົງຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການສ້າງຝາຍປ້ານນໍ້າ ແລະ ການປັກຫຼັກແດນ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ

ກົມສິ່ງແວດລ້ອມ (ກສລ) ໄດ້ລົງຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ (ການສ້າງຝາຍປ້ານນໍ້າ ແລະ ການປັກຫຼັກແດນ ໜອງເດີນ, ໜອງແມ່ຮ້າງ ແລະ ໜອງກັ່ນ ເຊຈໍາພອນ, ເມືອງຈໍາພອນ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ) ແລະ ປຶກສາຫາລືກໍານົດກິດຈະກໍາໃໝ່ ເພື່ອຂໍງົບມານຈາກໂຄງການ ຮ່ວມກັບ ພຊສ, ຫຊສ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ແຂວງ ຈຳປາສັກ ໃນວັນທີ 03-07 ສິງຫາ 2020. ເຂົ້າຮ່ວມລົງຕິຕາມໃນຄັ້ງນີ້ປະກອບມີ ຄະນະພະແນກ ແລະ ວິຊາການຈາກກົມສິ່ງແວດລ້ອມ, ພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ, ພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ ຈໍາປາສັກ, ຫ້ອງການສິ່ງແວດລ້ອມ ເມືອງ ຈຳພອນ ແລະຫ້ອງການສິ່ງແວດລ້ອມ ເມືອງ ປະທຸມພອນ ທັງໝົດ 18 ທ່ານ. ເພື່ອລົງຕິດຕາມການສ້າງຝາຍບ້ານນໍ້າ ແລະ ການປັກຫຼັກແດນ ໜອງເດີນ,ໜອງແມ່ຮ້າງ ແລະ ໜອງກັ່ນ ແລະ ຊຸກຍູ້ດ້ານວິຊາການໃຫ້ ພຊສ, ຫຊສ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ແຂວງ ຈໍາປາສັກ ໃນການກຳກິດຈະກໍາໃໝ່ເພື່ອຂໍງົບປະມານຈາກໂຄງການ. ການລົງຊຸກຍູ້ ແລະ ຕິດຕາມ ໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການໄລຍະຜ່ານມາ ແລະ ຂໍ້ສະເໜີຂອງແຂວງ ແລະ ເມືອງດັ່ງນີ້:
– ຈັດກອງປະຊຸມຮ່ວມກັນລະຫວ່າງຂະແໜງການທີ່ໄດ້ຮັບງົບປະມານ ເພື່ອສະຫຼຸບ ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ;
– ສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການຂະຫຍາຍພື້ນທີ່ ບຶງກຽດໂງ້ງ ໂດຍການປຶກສາຫາລື ຮ່ວມກັນລະຫວ່າງ ກອງເລຂາຄະນະກຳມະການຊີ້ນຳລະດັບຊາດ ແລະ ຄະນະກຳມະການຊີ້ນຳລະດັບ ແຂວງ, ເມືອງ;
– ສະໜັບສະໜູນກອງປະຊຸມປະຈຳປີ ຄະນະກຳມະການຊີ້ນຳຂັ້ນສຸນກາງ, ແຂວງ ແລະ ເມືອງ;
– ການສ້າງແຜນຄຸ້ມຄອງເຊຈໍາພອນ ປັດຈຸບັນແມ່ນສຳເລັດຮ່າງກອບແນວຄວາມຄິດ ໂດຍການສະຫຼັບສະໜູນທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ ງົບປະມານ ຈາກ IUCN, ສໍາລັບຂັ້ນຕ້ອນຕໍ່ໄປທາງພຊສ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ສະເໜີເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ເພາະແຜນດັ່ງກ່າວຕ້ອງໄດ້ສອດຄ່ອງກັບແຜນຈັດສັນທີ່ດິນ, ຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາ ກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມແບບຮອບດ້ານ ພ້ອມທັງຜ່ານຄວາມເປັນເອກະພາບສະພາປະຊາຊົນ ຂັ້ນແຂວງ;
– ໃຫ້ໂຄງການຊ່ວຍສ້າງສະໜາມເກັບຂີ້ເຫຍື້ອ ເມືອງຈຳພອນ;
– ໃຫ້ໂຄງການຂັ້ນສູນກາງ ກໍຄື ກົມສິ່ງແວດລ້ອມ ລົງຊ່ວຍດ້ານວິຊາການໃຫ້ແກ່ທ້ອງຖິ່ນ ໃນການຂຽນໂຄງການຍ່ອຍ.
ຫຼັງຈາກນັ້ນໄດ້ປຶກສາຫາລືກໍານົດກິດຈະກໍາໃໝ່ດັ່ງນີ້:
ກິດຈະກຳໃໝ່ ຂອງ ເຊຈຳພອນ, ເມືອງຈຳພອນ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ
– ຈັດສັນທີ່ດິນ 8 ປະເພດ 03 ເມືອງເປົ້າໝາຍຄື: ເມືອງ ຈໍາພອນ, ເມືອງ ສອງຄອນ ແລະ ເມືອງ ຊົນນະບູລີ;
– ພຊສ ແຂວງ ສະຫັວນນະເຂດ ແລະ ຫຊສ ເມືອງຈໍາພອນ ເຫັນດີສະເໜີປັກຫຼັກແດນ ໜອງເພີ່ມຕື່ມ 02 ໜອງ ຄື: ກຸດແຄນ ແລະ ຝາຍຕະຫຼຸງ;
– ເຜີຍແຜ່ບັນດານິຕິກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກົດໝາຍ ທີ່ຕິດພັນກັບສິ່ງແວດລ້ອມ;
– ອະນາໄມໜອງພື້ນທີ່ເຂດດິນບໍລິເວນນໍ້າ ເມືອງ ຊົນນະບູລີ ແລະ ເມືອງ ສອງຄອນ;
– ຟື້ນຟູໜ້າດິນ ແລະ ປູກຕົ້ນໄມ້ລຽບຕາມແຄມຕາຝັ່ງ ເພື່ອປ້ອງກັນການເຊາະເຈື່ອນໃນ 16 ບ້ານເປົ້າໝາຍ;
– ສົ່ງເສີມບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ກ່ຽວກັບສີມືແຮງງານ ໃຫ້ສະຫະພັນແມ່ຍິງເມືອງເປັນຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ;
– ແລກປ່ຽນບົດຮຽນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ລະຫວ່າງ ເຊຈຳພອນ ແລະ ບຶງກຽດໂງ້ງ;
– ສະໜັບສະໜູນການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສຳຄັນຕ່າງໆ;
– ສືບຕໍ່ການຕິດຕາມຄຸນນະພາບນໍ້າ ແລະ ຕັ້ງຫຼາວັດແທກລະດັບນໍ້າ;
– ການຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຮ່ວມກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ກິດຈະກຳໃໝ່ ຂອງ ບຶງກຽດໂງ້ງ, ເມືອງປະທຸມພອນ, ແຂວງ ຈໍາປາສັກ
– ສືບຕໍ່ເກັບກຳຂໍ້ມູນດ້ານນໍ້າ ແລະ ອຸທົກກະສາດ
– ສືບຕໍ່ປັບປຸງລະບົບສຸຂາອະນາໄມຂອງນໍ້າສ້າງຂອງປະຊາຊົນ;
– ສືບຕໍ່ ສົ່ງເສີມປະຊາຊົນ ໃນ 03 ບ້ານ ປູກພືດສວນຄົວເພື່ອສ້າງລາຍໄດ້;
– ສືບຕໍ່ ອະນາໄມ ວັດສະພືດ ແລະ ພືດບຸກລຸກ ໃນບຶງ ເຂດບ້ານ ທົບສອກ ແລະ ບ້ານ ກະແລ;
– ຟື້ນຟູ ແລະ ປັບປຸງ ປະຕູນໍ້າ (ບ້ານພະໂພ), ປັບປຸງຝາຍຢູ່ (ບ້ານ ພະລາຍ) ແລະ ສ້າງຝາຍນໍ້າລົ້ນ (ບ້ານຜັກຄະ, ຫ້ວຍມ້າ) ແລະ ປູກພືດໄມ້ນໍ້າພື້ນເມືອງ;
– ຕິດຕາມຄຸນນະພາບນໍ້າບຶງກຽດໂງ້ງ;
– ເຜີຍແຜ່ບັນດານິຕິກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກົດໝາຍ ທີ່ຕິດພັນກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ໃຫ້ 12 ບ້ານເປົ້າໝາຍໂຄງການ ລວມທັງການແກ້ໄຂຂໍ້ຄັດແຍງ;
– ສ້າງກຸ່ມເຮັດຝຸ່ນຊີວະພາບ ໃນເຂດດິນບໍລິເວນນໍ້າຕອນເທິງ.

ຕອບກັບ

ເມວຂອງທ່ານຈະບໍ່ຖືກເຜີຍແຜ່ໃຫ້ໃຜຮູ້

situs slot gacor

situs judi togel slot

situs judi online terpercaya

Situs Judi Togel Slot Online Terpercaya Indonesia

slot pulsa

situs judi slot online

togel slot casino online

istana slot online

istanaslot

Situs Judi Slot Deposit Pulsa

judi slot gacor terpercaya

istana slot

istana slot situs slot

ISTANAIMPIAN GROUP

ISTANASLOT

judi slot online gacor

slot win rate tinggi

judi slot online gacor

slot deposit pulsa

istana impian 2

istana impian

istanaimpian slot online

agen togel casino

judi live casino

agen togel casino

istana impian 4

istana impian

istana impian 3

gangster4d

uno prediksi

prediksi togel istanaimpian

slot online gacor 2023

raja situs judi slot

https://www.interactworldwide.org/

slot online gacor

slot online terbaik 2023

Daftar Slot Online Gacor 2023

Situs Judi Slot Demo Pragmatic

slot deposit dana Terbaru 2023

istanaslot

istana slot online

slot88

https://134.209.107.98:777/

https://buletin303.com/

istanaslot

slot dana

https://blog.libero.it/wp/slotdana/2023/05/19/agen-judi-slot-deposit-dana/

https://platform.blocks.ase.ro/blog/index.php?entryid=26210

https://b.hatena.ne.jp/istanaslotgacor2022/

https://b.hatena.ne.jp/istanaslotgacor2022/bookmark?page=2

https://b.hatena.ne.jp/istanaslotgacor2022/bookmark?page=3

https://b.hatena.ne.jp/istanaslotgacor2022/bookmark?page=4

https://t.me/s/togelslot88gacor

https://t.me/s/situsslot

https://telegram.me/s/situsslot

https://medium.com/@gulaiayam8899

https://medium.com/@gulaiayam8899/about

https://medium.com/@gulaiayam8899/berita-terkini-seputar-slot-gacor-dan-togel-online-69848fa6e114

https://medium.com/@gulaiayam8899/rahasia-kesuksesan-dalam-permainan-slot-9a0664549e1b

https://medium.com/@gulaiayam8899/rtp-slot-gacor-auto-sultan-7e23ec9e7afb

https://medium.com/@gulaiayam8899/misteri-slot-gacor-bb02b74acd18

angka toto

https://istana-gacor.xyz/

https://istana-gacor.com/

https://www.istanaslotgacor.xyz/

https://istanaslot.w3spaces.com/

https://slot-toto.netlify.app/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

slot pulsa

http://ukt.uhnsugriwa.ac.id/admin/slot88/

https://bma.ac.ke/wp-content/uploads/2023/

https://ishcsf.com/slot-gacor/

https://www.sos-logistica.org/wp-content/uploads/slot-demo/

http://labiela.com/cgi-bin/slot-gacor/

https://www.ideasei.com/wp-content/slot-dana/

situs togel
slot777
slot gacor
https://dilmil-padang.go.id/slot-pulsa/
https://dilmil-padang.go.id/slot-dana/
http://covid19.bulukumbakab.go.id/slot-toto/
http://covid19.bulukumbakab.go.id/slot-gacor/
http://covid19.bulukumbakab.go.id/slot88/
http://covid19.bulukumbakab.go.id/slot777/
slot777
slot gacor
http://sion.uhnsugriwa.ac.id/css/slot-gacor/