ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມຊຸກຍູ້ ດ້ານວິຊາການ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ກ່ຽວກັບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ຂຽວ ສະອາດ ງາມຕາ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ

ໃນວັນທີ 07-11 ກັນຍາ 2020 ກົມສິ່ງແວດລ້ອມ (ກສລ) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມຊຸກຍູ້ດ້ານວິຊາການ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ກ່ຽວກັບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ຂຽວ ສະອາດ ງາມຕາ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ພະແນກ ຊັບພະຍາ ກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ (ພຊສ)

Read more

ການອອກແຮງງານ ເພື່ອສ້າງຂະບວນການອະນາໄມ ແລະ ຕັດຫຍ້າຕາມເສັ້ນທາງໜອງບຶກ

  ໃນຕອນບ່າຍ ວັນທີ 9 ກັນຍາ 2020 ສາມອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ກົມສິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ສ້າງຂະບວນການອອກແຮງງານ ອະນາໄມ ແລະ ຕັດຫຍ້າຕາມເສັ້ນທາງໜອງບຶກ ມີ ຫົວໜ້າກົມ, ຮອງກົມ, ຫົວໜ້າພະແນກ, ຮອງພະແນກ ພ້ອມດ້ວຍສະມາຊິກສາມອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ ການສ້າງຂະບວນການອອກແຮງງານໃນຄັ້ງນີ້ ເພື່ອເປັນການອະນາໄມຮັກສາຄວາມສະອາດ,

Read more

ການລົງຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການສ້າງຝາຍປ້ານນໍ້າ ແລະ ການປັກຫຼັກແດນ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ

ກົມສິ່ງແວດລ້ອມ (ກສລ) ໄດ້ລົງຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ (ການສ້າງຝາຍປ້ານນໍ້າ ແລະ ການປັກຫຼັກແດນ ໜອງເດີນ, ໜອງແມ່ຮ້າງ ແລະ ໜອງກັ່ນ ເຊຈໍາພອນ, ເມືອງຈໍາພອນ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ) ແລະ ປຶກສາຫາລືກໍານົດກິດຈະກໍາໃໝ່ ເພື່ອຂໍງົບມານຈາກໂຄງການ ຮ່ວມກັບ ພຊສ, ຫຊສ

Read more

ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານ ຂຽວ ສະອາດ ງາມຕາ ໃຫ່ແກ່ພະນັກງານ ທີ່ ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ

ໃນວັນທີ 18-21 ສິງຫາ 2020 ທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມ ພະແນກ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ (ພຊສ) ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ ກົມສິ່ງແວດລ້ອມ (ກສລ) ໄດ້ລົງຝຶກອົບຮົມ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານ ຂຽວ

Read more

ຂີ້ເຫື້ຍອອັນຕະລາຍ ໄພໃກ້ຕົວທີ່ບໍ່ຄວນເບິ່ງຂ້າມ

ຫຼາຍປີທີ່ຜ່ານມາ ບັນຫາຂີ້ເຫື້ຍອຂອງຫຼາຍປະ ເທດທີ່ມທ່າອ່ຽງຂະຫຍາຍຕົວເພີ່ມຂື້ນ ຊຶ່ງສາ ເຫດຕົ້ນຕໍແມ່ນມາຈາກການເພີ່ມຂື້ນຂອງຈໍານວນ ປະຊາກອນ, ການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດຖະ ກິດ ລວມໄປເຖິງການຊົມໃຊ້ສິ່ງຂອງຕ່າງໆຂອງຄົນ ເຮົາຢ່າງຟຸມເຟືອຍ ຫຼື ອາດເວົ້າໄດ້ວ່າ ຄົນເຮົາເປັນຜູ້ ສ້າງຂີ້ເຫື້ອຍເກືອບທຸກວິນາທີ, ເມື່ອໃຊ້ຫຼາຍເທົ່າໃດ ກໍ່ເຮັດໃຫ້ຂີ້ເຫຍື້ອຫຼາຍຂື້ນເປັນເງົາຕາມຕົວເທົ່ານັ້ນ ເຊິ່ງຂີ້ເຫຍື້ອເຫຼົ່ານັ້ນມີທັງຂີ້ເຫຍື້ອທໍາມະດາ ແລະ ຂີ້ ເຫຍື້ອອັນຕະລາຍ.

Read more

ຂີ້ເຫຍື້ອ ແຍກແນວໃດໃຫ້ຖຶກວິທີ? Rubbish! How to separate it ?

ໃນການດໍາລົງຊີວິດຂອງມະນຸດ ນັບຕັ້ງແຕ່ອາ ດີດຈົນເຖິງປັດຈຸບັນນັ້ນ, ບໍ່ສາມາດປະຕິ ເສດໄດ້ວ່າມະນຸດເຮົາໄດ້ສ້າງສິ່ງເສດເຫຼືອອອກມາ ຢ່າງບໍ່ຢຸດເຊົາ ແລະ ມີທ່າອ່ຽງເພີ່ມຂຶ້ນຕາມການເພີ່ມ ຂຶ້ນຂອງຈໍານວນປະຊາກອນ. ສິ່ງເສດເຫຼືເອຫຼົ່ານີ້ ເຮົາ ເອີ້ນວ່າ: ຂີ້ເຫຍື້ອ ເນື່ອງຈາກການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງປະລິ ມານຂີ້ເຫຍື້ອ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາທາງສິ່ງແວດ ລ້ອມຫຼາຍໆ ດ້ານທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຊີວິດການເປັນຢູ່ ຂອງມະນຸດເຮົາ ແລະ

Read more

ກອງປະຊຸມ ຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການ ຕົວເມືອງນຳໜ້າທີ່ມີຄວາມຍືນຍົງທາງດ້ານສິ່ງແວດ ລ້ອມ (SDGs-FC Programme)

ພະແນກສົ່ງເສີມສິ່ງແວດລ້ອມ, ກົມສິ່ງແວດລ້ອມ (ກ ສລ) ໃນນາມ ໜ່ວຍປະຕິບັດງານອາຊຽນ ດ້ານຕົວ ເມືອງທີ່ມີຄວາມຍືນຍົງທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ (AS EAN Working Group on Environmentally Sustainable Cities-AWGESC) ໄດ້ຈັດກອງປະ ຊຸມ ຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການ

Read more

ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມການນຳໃຊ້ປຶ້ມແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມືຄູ ກ່ຽວກັບ ອາກາດ ໃຫ້ແກ່ຄູອາຈານ ສຳລັບ ອະນຸ ບານ 3 ແລະ ຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ປໍ 1-ປໍ 5

ໃນວັນທີ 12-13 ມີນາ 2020 ທີ່ ໂຮງແຮມ ນີວໂຣດ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ກົມສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບສິ່ງ ແວດລ້ອມ (ກສສ) ຮ່ວມກັບ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິ ທະຍາສາດການສຶກສາ (ສວສ) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ຝຶກອົບຮົມການນຳໃຊ້ປຶ້ມແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມືຄູ ກ່ຽວ

Read more

ຫ້ອງການ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດ ລ້ອມ ເມືອງ ຈຳພອນ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ຮ່ວມກັບ ໂຄງການ CAWA ໄດ້ຈັດກິດຈະກຳ ສະເຫຼີມສະຫຼອງ ວັນສິ່ງແວດລ້ອມ ແຫ່ງຊາດ ກໍຄືວັນສິ່ງແວດລ້ອມໂລກ 5 ມິຖຸນາ 2020

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 19 ມິຖຸນາ 2020 ທີ່ໂຮງຮຽນ ມັດທະຍົມສົມບູນຕາແຫຼວ, ເມືອງ ຈຳພອນ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ. ຫ້ອງການ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ (ຫຊສ) ຮ່ວມກັບ ໂຄງການ ປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ໃນເຂດດິນບໍລິເວນນ້ຳຣາມຊາ ຢູ່

Read more

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ການກະກຽມເຄື່ອນ ໄຫວວຽກງານສຶກສາ ແລະ ສ້າງຈິດສຳນຶກດ້ານສິ່ງ ແວດລ້ອມ ຢູ່ 2 ແຂວງ

ພະແນກສິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ (ພສສ), ກົມສົ່ງເສີມ ຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ (ກສສ), ກະຊວງ ຊັບພະ ຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຮ່ວມກັບ ທີມງານ ວຽກງານການສຶກສາ ແລະ ສ້າງຈິດສຳນຶກ ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານ ສຶກສາ ແລະ

Read more