ການລົງຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການສ້າງຝາຍປ້ານນໍ້າ ແລະ ການປັກຫຼັກແດນ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ

ກົມສິ່ງແວດລ້ອມ (ກສລ) ໄດ້ລົງຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ (ການສ້າງຝາຍປ້ານນໍ້າ ແລະ ການປັກຫຼັກແດນ ໜອງເດີນ, ໜອງແມ່ຮ້າງ ແລະ ໜອງກັ່ນ ເຊຈໍາພອນ, ເມືອງຈໍາພອນ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ) ແລະ ປຶກສາຫາລືກໍານົດກິດຈະກໍາໃໝ່ ເພື່ອຂໍງົບມານຈາກໂຄງການ ຮ່ວມກັບ ພຊສ, ຫຊສ

Read more