Planting and planting project

ລ/ດ ຊື່ໂຄງການ  ວັນທີໄດ້ຮັບໂຄງການ ວັນທີຮັບຮອງໂຄງການ
1. ໂຄງການປູກໄມ້ກິນໝາກຢູ່ເມືອງໄຊເສດຖາ, ເມືອງພູວົງ, ເມືອງຊານໄຊ ແລະ ເມືອງສະໜາມໄຊ ແຂວງອັດຕະປືບໍລິສັດທີ່​ປຶກສາ: ບໍລິສັດ ອິນໂນກຣິນ ເອັນຈີເນຍລີ້ງຈໍາກັດ
2. ໂຄງການ​ປູກ​ໄມ້​ກີ​ນໝາກ ຢູ່​ເມືອງ​ທ່າແຕ່ງ ​ແຂວງ​ເຊກອງ ບໍລິສັດ ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ກະສິກໍາ ກວາງມິງ ຈຳກັດ

  • ບ້ານກະປື
  • ບ້າເກາະສະກາງ
  • ບ້ານຈະຫຼາມໃໝ່
  • ບ້ານຈະຫຼາມເກົ່າ
  • ບ້ານຫຼີກ
3. ໂຄງການກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ ໃນສວນປູກເນື້ອທີ່ 3,000 ເຮັກຕາ ຢູ່ແຂວງວຽງຈັນ,ໄຊຍະບູລີ ແລະ ໄຊສົມບູນ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
4. ໂຄງການປູກໄມ້ວິກ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ແລະ ແຂວງຄຳມ່ວນ
5. ໂຄງການປູກໄມ້ໃຜ່, ໄມ້ວິກ ແລະ ໄມ້ເນື້ອແຂງພື້ນເມືອງ
6. ໂຄງການ ກະສິກໍາທີ່ນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີ ເຂົ້າໃນການປູກຕົ້ນໄມ້ກິນໝາກ ເມືອງນອງ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ
7. ໂຄງການນາໝໍ້
8. ໂຄງການນາເຕີຍ